Bankowość internetowa

Kursy walutNasz kod SWIFT: POLUPLPR

Tabela nr: 1016
Kurs walut na dzien: 20-10-2017
od godz.: 10:00

Dewizy Pieniądze
Waluta skup sprzedaż skup sprzedaż
EUR4.14514.34404.11574.3740
USD3.51223.68113.48733.7065
GBP4.58744.86214.56404.8860

Zobacz pełną tabelę

Wykaz banków uczestników SEPA

Wykaz banków Korespondentów

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Szanowni Państwo,
BFG1
Uprzejmie przypominamy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 84, poz. 711 z 2009 r. z późn. zm.). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych,jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK),
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

  • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
  • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie poźniej niżw ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego termin może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych. 


Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji* lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.* dotyczy oddziału instytucji kredytowej, o ile przystąpiła ona do obowiązkowego systemu gwarantowania

Tak, stanowi ona nadal wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwota ta może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.