Bankowość internetowa

Kursy walutNasz kod SWIFT: POLUPLPR

Tabela nr: 1016
Kurs walut na dzien: 20-10-2017
od godz.: 10:00

Dewizy Pieniądze
Waluta skup sprzedaż skup sprzedaż
EUR4.14514.34404.11574.3740
USD3.51223.68113.48733.7065
GBP4.58744.86214.56404.8860

Zobacz pełną tabelę

Wykaz banków uczestników SEPA

Wykaz banków Korespondentów

Władze Banku

Aktualny skład Zarządu:

 • Krzysztof Karwowski - Prezes Zarządu
 • Ewa Budna - Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Błaszczak- Wiceprezes Zarządu

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Prezydium Rady Nadzorczej:

 • Andrzej Kabała - Przewodniczący
 • Teresa Śniechowska - Wiceprzewodnicząca
 • Kazimierz Malik - Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Mieczysław Bałdyga
 • Stanisław Ceberek
 • Jerzy Choroszewski
 • Edmund Deptuła
 • Władysław Kulas
 • Tadeusz Perzanowski
 • Irena Roman
 • Anna Wójcik-Chłopek

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Szczytnie


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Szczytnie


Informacja Banku Spółdzielczego w Szczytnie wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na  31.12.2016 r.


Informacja o przedsiębiorcach.

 Informacja o trybie zgłaszania reklamacji.

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku. Kierownikiem banku został wtedy Kazimierz Jaroszyk, działacz społeczno-narodowy Warmii i Mazur, redaktor „Mazura” wydawanego w Szczytnie oraz sekretarz Mazurskiej Partii Ludowej.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Bank Mazurski w Szczytnie zmuszony był zawiesić swoją działalność, między innymi z uwagi na mobilizację polskich działaczy do armii niemieckiej. Wznowienie pracy Banku nastąpiło po zakończeniu I wojny światowej.

Po wybuchu II wojny światowej majątek Banku został skonfiskowany. Wznowienie działalności nastąpiło 15 stycznia 1946 roku pod nazwą „Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Szczytnie”. W latach 1947-1950 Bankiem kierował organizator ruchu ludowego Mirosław Fryderyk Leyk, także publicysta i pamiętnikarz. Wokół Banku skupili się czołowi działacze mazurscy. Z grupy tej na czoło wysuwał się Jan Bocian, a także ówczesny starosta szczycieński Walter Późny.

Od roku 1957, po przywróceniu samorządowego charakteru spółdzielczości bankowej, szybko wzrastała liczba członków Banku. W 1957 roku było ich siedmiuset, w 1960 - tysiąc czterystu, a w roku 2005 już trzy i pół tysiąca członków.

W końcu lat dziewięćdziesiątych Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyłączył sześć mniejszych banków i rozszerzył działalność na teren sąsiednich gmin: Jedwabno, Świętajno, Biskupiec, Dźwierzuty, Wielbark i Pasym, gdzie funkcjonują obecnie oddziały Banku. W roku 2007 rozpoczęła działalność nowa Filia Banku Spółdzielczego w Szczytnie w centrum miasta przy ul. Polskiej 49. W marcu 2008 roku została uruchomiona placówka Banku w gminie Purda, a w maju 2009 r. otwarto Filię w Olsztynie. Od czerwca 2015 r. w Szczytnie przy Placu Juranda 3 w nowo wybudowanym budynku funkcjonuje Fila Nr 2.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a obszarem jego działania jest cały kraj.

Dostosowujemy ofertę do zmieniających się potrzeb naszej społeczności, dbamy jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspieramy rozwój gospodarczy naszego regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego. Aktywnie wspieramy również instytucje pożytku publicznego takie jak stowarzyszenia, fundacje i szkoły.

Bank działa poprzez 15 placówek rozmieszczonych w następujących miejscowościach: Szczytno, Biskupiec, Dźwierzuty, Jedwabno, Kolno, Lipowiec, Olsztyn, Pasym, Purda, Świętajno, Wielbark, ponadto  udostępnia  klientom  15  własnych bankomatów, w tym 2 wpłatomaty oraz sieć ponad 4 700 bezpłatnych bankomatów na terenie Polski. 

Bank posiada  uniwersalną  ofertę  produktową  w  tym:   rachunki  złotowe i walutowe, lokaty, kredyty, leasing, gwarancje, w tym celne i akcyzowe, karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetową, przekazy Western Union. W oparciu o współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia oraz MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bank udostępnia też klientom różne produkty ubezpieczeniowe.

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Decyzją Zarządu z dnia 18 grudnia 2014 roku, Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 12 czerwca 2015 roku, Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.


Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie wdraża Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki działania Banku, dlatego postanowił o odstąpieniu od stosowania zasady zapisanej w §8 ust.4, zgodnie z którą, Bank powinien zapewnić wszystkim udziałowcom możliwość elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku wprowadzenie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Wdrożenie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego wiązałoby się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.


W Banku Spółdzielczym w Szczytnie nie stosuje się Zasad Ładu Korporacyjnego związanych z wykonywaniem uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, zapisanych w § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą one Banku.


Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w 2016 r.

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w 2015 r.