Bankowość internetowa

Kursy walutNasz kod SWIFT: POLUPLPR

Tabela nr: 1016
Kurs walut na dzien: 20-10-2017
od godz.: 10:00

Dewizy Pieniądze
Waluta skup sprzedaż skup sprzedaż
EUR4.14514.34404.11574.3740
USD3.51223.68113.48733.7065
GBP4.58744.86214.56404.8860

Zobacz pełną tabelę

Wykaz banków uczestników SEPA

Wykaz banków Korespondentów

Lokaty dla Klientów indywidualnych

Lokaty dla osób fizycznych

Pewna

 • lokata o stałym oprocentowaniu
 • odnawialna
 • zakładana na okres 3 lub 6 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie lokaty:

  1,75 %
  na okres 3 miesięcy

  1,85 %
  na okres 6 miesięcy

 • minimalna kwota lokaty - 500 zł

   
  Tabela oprocentowania

Lokata Rynkowa +

 • lokata o zmiennym oprocentowaniu
 • oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 3M i składnika określonego przez Bank dla danego okresu umownego:

- dla okresu 3 miesięcznego - WIBOR 3M + 0,12 p.p., tj. aktualnie 1,85% w stosunku rocznym

- dla okresu 6 miesięcznego - WIBOR 3M + 0,22 p.p., tj. aktualnie 1,95% w stosunku rocznym

- dla okresu 12 miesięcznegoWIBOR 3M + 0,28 p.p., tj. aktualnie 2,01% w stosunku rocznym

 • możliwość wpłat uzupełniających (dopłat) w trakcie trwania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł
 • możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres
 • wypłata odsetek od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego w wysokości 30% oprocentowania środków na rachunku lokaty za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku
 • możliwość otwierania za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej poprzez specjalnie przygotowaną funkcjonalność dostępną w zakładce „Lokaty”

Tabela oprocentowania

Progresywna

 •  atrakcyjne progresywne oprocentowanie - wzrasta z każdym miesiącem aż do 2,70% w ostatnim 12 miesiącu (średnia efektywna stopa z całego okresu - 2,00%)
 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokaty są dostępne dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
 • większa elastyczność dysponowania środkami
 • pewność zysku klient z góry wie ile otrzyma odsetek, jeśli dotrzyma do końca okresu

Lokata Progresywna

Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

oprocentowanie1)

1,30%

1,50%

1,60%

1,70%

1,80%

1,90%

2,00%

2,10%

2,30%

2,50%

2,60%

2,70%

 

 

 

1)Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: 1.000 PLN. Średnie efektywne oprocentowanie - 2,00%.

Tabela oprocentowania

Marzenie

 • lokata systematycznego oszczędzania o zmiennym oprocentowaniu
 • miesięczna kapitalizacja odsetek
 • oprocentowanie - stopa redyskonta weksli NBP
 • minimalna kwota do założenia lokaty - 50 zł

  Ekran Oszczedzanie 500

Tabela oprocentowania

Standardowa

 • oprocentowanie stałe
 • okres od 1 tygdnia do 12 miesięcy
 • waluty: PLN, EUR, USD, GBP
 • szeroka dostępność – dzięki niskiemu wkładowi lokata dostępna jest nawet dla osób nie dysponującymi dużymi oszczędnościami
 • minimalna kwota lokaty to 500 zł lub 100 EUR, 100 USD, 100 GBP


Lokata może mieć charakter:

 • nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny;
 • odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.

Tabela oprocentowania

UniLokata

UniLokata to program oszczędnościowo - inwestycyjny, w którym połowa środków jest deponowana na lokacie, a połowa inwestowana w fundusze inwestycyjne.


Najważniejsze cechy UniLokaty to:

 • oprocentowanie lokaty w skali roku 2,00 % + zysk z inwestycji,
 • minimalna wpłata 2 500,00 zł, maksymalna 25 000,00 zł,
 • mozliwość wyboru przez Klienta okresu, na jaki zakłada lokatę - 3 lub 6 miesięcy,
 • mozliwośc wyboru dwóch portfeli - Stabilnego Wzrostu lub Zrównoważonego,
 • środki wpłacone na Unilokatę podlegają podziałowi w proporcjach 50/50,
 • możliwość otwarcia przez Klienta więcej niż jednej UniLokaty,
 • możliwośc pozostawienia środków w portfelu funduszy po zakończeniu trwania UniLokaty.


Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z mozliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.
Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: Unikorona Obligacje, UniStabilny Wzrost mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP.
Wydzielony w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusz: UniObliogacje: Nowa Europa może lokować  więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (i) Skarb Państwa, NBP, (ii) następujące kraje należace do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, (iii) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Wartość aktywów netto subfunduszu: UniKorona Akcje może się cechować wysoką zmiennością. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczone na stronach internetowych www.union-investment.pl

Tabela oprocentowania

 

Pliki do pobrania:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin Lokaty Pewnej

Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

oprocentowanie1)

2,10%

2,30%

2,55%

2,60%

2,65%

2,70%

2,75%

2,80%

2,85%

2,90%

3,00%

4,40%