Lokata Rynkowa+

 • lokata o zmiennym oprocentowaniu
 • oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 3M i składnika określonego przez Bank dla danego okresu umownego:
        – dla okresu 3 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,42 p.p., tj. aktualnie 1,03% w stosunku rocznym
        – dla okresu 6 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,32 p.p., tj. aktualnie 1,13% w stosunku rocznym
        – dla okresu 12 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,22 p.p., tj. aktualnie 1,23% w stosunku rocznym
 • możliwość wpłat uzupełniających (dopłat) w trakcie trwania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł
 • możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres
 • wypłata odsetek od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego w wysokości 30% oprocentowania środków na rachunku lokaty za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku
 • możliwość otwierania za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej poprzez specjalnie przygotowaną funkcjonalność dostępną w zakładce „Lokaty”