Lokata Rynkowa+

  • lokata o zmiennym oprocentowaniu
  • oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 3M i składnika określonego przez Bank dla danego okresu umownego:

          – dla okresu 3 miesięcznego – WIBOR 3M + 0,12 p.p., tj. aktualnie 1,84% w stosunku rocznym

          – dla okresu 6 miesięcznego – WIBOR 3M + 0,22 p.p., tj. aktualnie 1,94% w stosunku rocznym

          – dla okresu 12 miesięcznego – WIBOR 3M + 0,28 p.p., tj. aktualnie 2,00% w stosunku rocznym

  • możliwość wpłat uzupełniających (dopłat) w trakcie trwania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł
  • możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres
  • wypłata odsetek od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego w wysokości 30% oprocentowania środków na rachunku lokaty za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku
  • możliwość otwierania za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej poprzez specjalnie przygotowaną funkcjonalność dostępną w zakładce „Lokaty”