Lokata Rynkowa+

  • lokata o zmiennym oprocentowaniu
  • oprocentowanie stanowi stopę bazową WIBOR 3M, obowiązującą w okresie, za który odsetki są naliczone pomniejszoną o wskaźnik określony przez Bank dla danego okresu umownego, zgodnie z zasadami określonymi w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie”:

          – dla okresu 3 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,42 p.p., tj. aktualnie 1,03% w stosunku rocznym

          – dla okresu 6 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,32 p.p., tj. aktualnie 1,13% w stosunku rocznym

          – dla okresu 12 miesięcznego – WIBOR 3M – 0,22 p.p., tj. aktualnie 1,23% w stosunku rocznym

  • możliwość wpłat uzupełniających (dopłat) w trakcie trwania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500,00 zł
  • możliwość automatycznego odnowienia na kolejny okres
  • wypłata odsetek od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego w wysokości 30% oprocentowania środków na rachunku lokaty za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku