O banku

Historia

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Mazurskiego Banku Ludowego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku. Kierownikiem banku został wtedy Kazimierz Jaroszyk, działacz społeczno-narodowy Warmii i Mazur, redaktor „Mazura” wydawanego w Szczytnie oraz sekretarz Mazurskiej Partii Ludowej.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Bank Mazurski w Szczytnie zmuszony był zawiesić swoją działalność, między innymi z uwagi na mobilizację polskich działaczy do armii niemieckiej. Wznowienie pracy Banku nastąpiło po zakończeniu I wojny światowej.

Po wybuchu II wojny światowej majątek Banku został skonfiskowany. Wznowienie działalności nastąpiło 15 stycznia 1946 roku pod nazwą „Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Szczytnie”. W latach 1947-1950 Bankiem kierował organizator ruchu ludowego Mirosław Fryderyk Leyk, także publicysta i pamiętnikarz. Wokół Banku skupili się czołowi działacze mazurscy. Z grupy tej na czoło wysuwał się Jan Bocian, a także ówczesny starosta szczycieński Walter Późny.

Od roku 1957, po przywróceniu samorządowego charakteru spółdzielczości bankowej, szybko wzrastała liczba członków Banku. W 1957 roku było ich siedmiuset, w 1960 – tysiąc czterystu, a w roku 2005 już trzy i pół tysiąca członków.

W końcu lat dziewięćdziesiątych Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyłączył sześć mniejszych banków i rozszerzył działalność na teren sąsiednich gmin: Jedwabno, Świętajno, Biskupiec, Dźwierzuty, Wielbark i Pasym, gdzie funkcjonują obecnie oddziały Banku. W roku 2007 rozpoczęła działalność nowa Filia Banku Spółdzielczego w Szczytnie w centrum miasta przy ul. Polskiej 49. W marcu 2008 roku została uruchomiona placówka Banku w gminie Purda, a w maju 2009 r. otwarto Filię w Olsztynie. Od czerwca 2015 r. w Szczytnie przy Placu Juranda 3 w nowo wybudowanym budynku funkcjonuje Fila Nr 2.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a obszarem jego działania jest cały kraj.

Dostosowujemy ofertę do zmieniających się potrzeb naszej społeczności, dbamy jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspieramy rozwój gospodarczy naszego regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego. Aktywnie wspieramy również instytucje pożytku publicznego takie jak stowarzyszenia, fundacje i szkoły.

Bank działa poprzez 11 placówek rozmieszczonych w następujących miejscowościach: Szczytno, Biskupiec, Dźwierzuty, Jedwabno, Olsztyn, Pasym, Purda, Świętajno, Wielbark, ponadto udostępnia klientom 16 własnych bankomatów, w tym 14 wpłatomatów oraz sieci bez prowizyjnych bankomatów Grupy BPS oraz SGB a także Planet Cash BNP PARIBAS, Planet Cash ING, Planet Cash, mBank na terenie Polski.

Bank posiada uniwersalną ofertę produktową w tym: rachunki złotowe i walutowe, lokaty, kredyty, leasing, gwarancje, w tym celne, karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetową, przekazy Western Union. W oparciu o współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi Generali TU S.A., Generali Życie TU S.A., Saltus TU Życie S.A., Saltus TUW, Uniqa TU na Życie S.A., Uniqa TU S.A., InterRisk TU S.A., Ergo Hestia Życie, Ergo Hestia Majątek, Ergo Hestia MTU Bank udostępnia klientom różne produkty ubezpieczeniowe.

Misja

Misją Banku Spółdzielczego w Szczytnie jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej.
Realizując usługi finansowe, Bank dąży do aktywizowania rozwoju środowiska lokalnego, głównie poprzez zaspokajanie potrzeb swoich Klientów oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.

Wartości

Kluczowe wartości dla Banku to najważniejsze cechy wyróżniające i identyfikujące Bank oraz jego działalność, które są zarówno cenione, jak i wymagane od pracowników Banku, jakimi też kierują się osoby zarządzające Bankiem.
W Banku funkcjonują „Zasady dobrej praktyki bankowej” wprowadzone Uchwałą Nr 36/2004 z dnia 08.07.2004 roku oraz „Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Szczytnie” wprowadzony Uchwałą Nr 129/SOA/2013 z dnia 27.12.2013 roku. Ponadto decyzją Zarządu z dnia 18 grudnia 2014 roku, Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 12 czerwca 2015 roku, Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Aktualny skład Zarządu:

Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu
Ewa Budna – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Błaszczak- Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Michalecki – Członek Zarządu

 

Prezydium Rady Nadzorczej:

Andrzej Kabała – Przewodniczący
Jerzy Choroszewski – Zastępca Przewodniczącego
Kazimierz Oleszkiewicz – Sekretarz

 

Członkowie Rady Nadzorczej:

Kazimierz Malik
Władysław Kulas
Stanisław Ceberek
Mieczysław Bałdyga

Komitet audytu:

Bożena Małyska – Przewodnicząca
Anna Deptuła – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Górczyński – Członek
Teresa Śniechowska- Członek

 

Tłumacz / Translate / Перекладач