Ogłoszenia

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

Informacja dla posiadaczy rachunków i lokat

Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmieci.

W przypadku śmierci posiadacza rachunku na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w każdej placówce naszego Banku. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na wyżej wymienionych rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.), o następującej treści:

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi (wstępnym – rodzicom, dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom), rodzeństwu, (zstępnym – dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom) określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwot z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie zamieszczone są na stronie internetowej banku.

Zwrot kosztów - wyrok TSUE w sprawie C-383/18

Bank Spółdzielczy w Szczytnie informuje, że dokonuje zwrotu kosztów przy kredytach konsumenckich dla klienta indywidualnego na zasadach określonych wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-383/18 z dnia 11.09.2019 r.

Procedura zwrotu dotyczy umów kredytów podlegających pod Ustawę o kredycie konsumenckim, zawartych od 18.12.2011 r. (tj. po wejściu w życie Ustawy) niezabezpieczonych hipoteką, w przypadku których nastąpiła całkowita spłata kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytowej. Klienci mają możliwość otrzymania od Banku proporcjonalnego zwrotu kosztów stanowiących „całkowity koszt kredytu” (w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim), które kredytobiorca był zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki. Kwota zwrotu jest proporcjonalna do okresu, o który skrócono czas obowiązywania przedmiotowej umowy o kredyt. Dokonanie wyliczenia ww. kwoty zwrotu następuje przy zastosowaniu tzw. „metody liniowej”.

W celu otrzymania ww. zwrotu konsumenci, którzy do tej pory nie otrzymali Zwrotu Kosztów, powinni złożyć wniosek do Banku w jeden z następujących sposobów:

  1. W formie pisemnej korespondencyjnie na adres:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Łomżyńska 20
12-100 Szczytno,

  1. poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie bsszczytno.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
  2. osobiście w placówce Banku.

 

Wniosek o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty Kredytu

Tłumacz / Translate / Перекладач