Ogłoszenia

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

Komunikat w zakresie obsługi rachunków bankowych

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu placówka Banku system bankowości internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki 24h4
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 w godzinach pracy placówki 17:00
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR1,2 14:00 14:30
ExpressElixir (natychmiastowy)3 w godzinach pracy placówki 24h4
SORBNET5 14:00 14:30
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku 24h4
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. Do godziny 17:00
ELIXIR I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00
ExpressElixir (natychmiastowy)3 24h4
SORBNET Do godziny 16:00


1
Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników oraz tabela godzin dostępności usługi dostępne są na stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
4 Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 22:00-23:00, a w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w godzinach 18:30-00:00.
5 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

  

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku[1] D w godzinach pracy placówki

 

24h4
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:  
Polecenie przelewu SEPA

Przekazy w walucie EUR

D+1 14:30 14:30
Pozostałe przekazy D+2 14:30 14:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku Do  godziny 16:30


 
Przelew wychodzący zlecony po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąży rachunek Posiadacza rachunku w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

Informacja dla posiadaczy rachunków i lokat

Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmieci.

W przypadku śmierci posiadacza rachunku na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w każdej placówce naszego Banku. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na wyżej wymienionych rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.), o następującej treści:

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi (wstępnym – rodzicom, dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom), rodzeństwu, (zstępnym – dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom) określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwot z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie zamieszczone są na stronie internetowej banku.

Nowe funkcjonalności kartowe

Uprzejmie informujemy, że w celu podniesienia bezpieczeństwa transakcji internetowych, w odpowiedzi na rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza się dodatkowe funkcjonalności w stosunku do kart płatniczych i kredytowych.

Nowe usługi udostępnione zostaną Klientom Banku poprzez dedykowany portal www.kartosfera.pl. Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym) poprzez wprowadzenie specjalnego kodu przesyłanego na telefon komórkowy Klienta zarejestrowanego na w/w portalu,
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Szczytnie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych i kredytowych. Nie będzie możliwe dokonanie żadnych transakcji płatniczych w Internecie bez określenia limitu transakcji internetowych oraz aktywowania zabezpieczenia 3D Secure.

W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Szczytnie oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W związku z powyższymi zmianami, Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza nowe regulaminy dotyczące kart kredytowych i debetowych, które obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2015 r.

Poniżej materiały informacyjne dotyczące obsługi portalu kartowego oraz płatności internetowych.

Podrcznik Użytkownika
Schemat płatności internetowych

 

Zwrot kosztów - wyrok TSUE w sprawie C-383/18

Bank Spółdzielczy w Szczytnie informuje, że dokonuje zwrotu kosztów przy kredytach konsumenckich dla klienta indywidualnego na zasadach określonych wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-383/18 z dnia 11.09.2019 r.

Procedura zwrotu dotyczy umów kredytów podlegających pod Ustawę o kredycie konsumenckim, zawartych od 18.12.2011 r. (tj. po wejściu w życie Ustawy) niezabezpieczonych hipoteką, w przypadku których nastąpiła całkowita spłata kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytowej. Klienci mają możliwość otrzymania od Banku proporcjonalnego zwrotu kosztów stanowiących „całkowity koszt kredytu” (w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim), które kredytobiorca był zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki. Kwota zwrotu jest proporcjonalna do okresu, o który skrócono czas obowiązywania przedmiotowej umowy o kredyt. Dokonanie wyliczenia ww. kwoty zwrotu następuje przy zastosowaniu tzw. „metody liniowej”.

W celu otrzymania ww. zwrotu konsumenci, którzy do tej pory nie otrzymali Zwrotu Kosztów, powinni złożyć wniosek do Banku w jeden z następujących sposobów:

  1. W formie pisemnej korespondencyjnie na adres:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Łomżyńska 20
12-100 Szczytno,

  1. poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie bsszczytno.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bsszczytno.pl
  2. osobiście w placówce Banku.

 

Wniosek o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty Kredytu