Informacje wymagane prawem

Bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu

Bilans ze sprawozdaniem z badania biegłego za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny
w sekretariacie siedziby Banku Spółdzielczego w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100
Szczytno.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Skład Zarządu:
Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu
Ewa Budna – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Błaszczak- Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:
Prezydium Rady Nadzorczej
Andrzej Kabała – Przewodniczący
Jerzy Choroszewski – Wiceprzewodniczący
Kazimierz Malik – Sekretarz
Członkowie Rady Nadzorczej
Andrzej Górczyński
Mieczysław Bałdyga
Stanisław Ceberek
Teresa Śniechowska
Edmund Deptuła
Władysław Kulas
Irena Roman
Bożena Małyska

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej Banku

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są Prezes Zarządu i pozostali
Członkowie Zarządu.
Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Banku dostępne są u pracowników poszczególnych Oddziałów

Tłumacz / Translate / Перекладач