Informacje wymagane prawem

Bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu

Bilans ze sprawozdaniem z badania biegłego za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Skład Zarządu:

Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu
Ewa Budna – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Błaszczak- Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Michalecki – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Prezydium Rady Nadzorczej

Andrzej Kabała – Przewodniczący
Jerzy Choroszewski – Zastępca Przewodniczącego
Kazimierz Oleszkiewicz – Sekretarz

Komitet Audytu

Bożena Małyska – Przewodnicząca
Teresa Śniechowska – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Górczyński – Członek
Anna Deptuła – Członek

Członkowie Rady Nadzorczej

Kazimierz Malik – Członek
Władysław Kulas – Członek        
Stanisław Ceberek – Członek    
Mieczysław Bałdyga – Członek

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej Banku

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są Prezes Zarządu i pozostali
Członkowie Zarządu.
Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Banku dostępne są u pracowników poszczególnych Oddziałów

Tłumacz / Translate / Перекладач