Informacje wymagane prawem

Bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu

Bilans ze sprawozdaniem z badania biegłego za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Skład Zarządu:

Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu
Ewa Budna – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Błaszczak- Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Michalecki – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Prezydium Rady Nadzorczej

Andrzej Kabała – Przewodniczący
Jerzy Choroszewski – Zastępca Przewodniczącego
Kazimierz Oleszkiewicz – Sekretarz

Komitet Audytu

Bożena Małyska – Przewodnicząca
Anna Deptuła – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Górczyński – Członek
Teresa Śniechowska – Członek

Członkowie Rady Nadzorczej

Kazimierz Malik – Członek
Władysław Kulas – Członek        
Stanisław Ceberek – Członek    
Mieczysław Bałdyga – Członek

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej Banku

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są Prezes Zarządu i pozostali
Członkowie Zarządu.
Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Banku dostępne są u pracowników poszczególnych Oddziałów

Informacje wymagane rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Informacja publikowana jest w celu realizacji wymogów SFDR- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, w związku z oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie produktem emerytalnym IKE/IKZE.  

Rozporządzenie SFDR to akt prawa europejskiego, który ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawienia przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE/IKZE z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

IKE/IKZE oferowane jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym zgromadzone są środki pieniężne klienta, stad też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju – ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeśli wystąpią mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalnie, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
W związku z powyższym ryzyka te nie maja wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego. 

Informacja Banku Spółdzielczego w Szczytnie wynikająca z art.111a ustawy Prawo bankowe
Tłumacz / Translate / Перекладач