Ogłoszenia o sprzedaży

Regulamin - „Warunki publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących Bankowi Spółdzielczemu w Szczytnie w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

 

WARUNKI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY WYMAGALNYCH WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W SZCZYTNIE W WYNIKU ROKOWAŃ PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

 

1
Postanowienia ogólne.

 1. Sprzedającym i organizatorem publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie, z siedzibą w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, wpisany
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000147464, NIP 7450001693, REGON 000504077, zwany dalej: „Bankiem”, który zamierza sprzedać wymagalne wierzytelności w trybie przewidzianym w art 39 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz
  o zmianie niektórych ustaw z dnia 3 lutego 1993 r., i w związku z powyższym przedstawia warunki sprzedaży tych wierzytelności (Regulamin).
 2. Sprzedaż wymagalnych wierzytelności Banku nastąpi w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w oparciu o przepisy ustaw:
 • Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 3 lutego 1993 r.,
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Rozporządzenie).

 

2
Wskazanie wierzytelności

 1. Do sprzedaży Bank zakwalifikował wymagalne wierzytelności wyszczególnione w załączniku nr 1
  do niniejszego Regulaminu, zakwalifikowane do kategorii „stracone” zgodnie z Rozporządzeniem.
 2. Bank preferuje sprzedaż wszystkich wymagalnych wierzytelności na które składa się kapitał, odsetki oraz wszelkie inne koszty określone w załączniku do Regulaminu (pakiet).
 3. Wyłącza się możliwość sprzedaży pojedynczych wierzytelności z pakietu należących do tego samego Dłużnika.

 

3
Tryb sprzedaży

 1. Sprzedaż wierzytelności następuje w wyniku rokowań, a zbycie nastąpi na rzecz nabywcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę odnośnie ceny i sposobu zapłaty oraz uzyska ze strony Banku pozytywną ocenę ryzyka pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązujących w Banku procedur wynikających z ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 2. Bank zamieści ogłoszenie – zaproszenie do rokowań w sprawie publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim, oraz w siedzibie Banku, jego placówkach oraz na stronie internetowej Banku.
 3. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie Banku, podmioty zainteresowane udziałem
  w niniejszym postępowaniu (zwane dalej: „Oferentem” lub w liczbie mnogiej „Oferentami”), złożą pisemne zgłoszenie o zainteresowaniu udziałem w rokowaniach i nabyciem wierzytelności zwanym dalej: „Zgłoszeniem”).
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
 • nazwę (imię i nazwisko), siedzibę oraz dane adresowe, w tym adres e-mail Oferenta,
 • datę sporządzenia Zgłoszenia,
 • informację o przewidywanych źródłach fianansowania zakupu,
 • wyciągi, odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli Oferenta upoważnionych do kontaktu z Bankiem w związku z prowadzonymi rokowaniami (imię, nazwisko, nazwa pełnionej funkcji lub stanowiska albo informacja o działaniach
  w charakterze pełnomocnika, adres e-mail, numer telefonu). Jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do Zgłoszenia dołącza się notarialny odpis pełnomocnictwa do uczestnictwa
  w rokowaniach.
 1. Zgłoszenie powinno wpłynąć do Banku w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ZGŁOSZENIE ZA ZAKUP WYMAGALNYCH WIERZYTELNOŚCI BS W SZCZYTNIE – NIE OTWIERAĆ” na adres:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Zespół Restrukturyzacji i Windykacji ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno.

 1. Wszelkie dokumenty złożone przez Oferenta w Zgłoszeniu powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku, gdy dokument sporządzono w języku inny niż polski, należy do tego dokumentu dołączyć sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski.
 2. Bank bezzwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje weryfikacji, czy otrzymane od Oferentów Zgłoszenia spełniają formalne warunki udziału w rokowaniach.
 3. Zgłoszenia niekompletne, zawierające błędy lub złożone po terminie mogą być odrzucane
  bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych.
 4. Zgłaszający mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je na następujący adres e-mail: , po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności, które zostanie udostępnione przez Bank.
 5. Odpowiedzi będą udzielane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 5 dni roboczych od odbioru wiadomości z zapytaniem. Dla pytań złożonych
  w dniu ustawowo wolnym od pracy termin do udzielenia odpowiedzi rozpoczyna bieg
  w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wysłania zapytania.
 6. Bank zawiadomi wszystkich Oferentów składających Zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej o spełnieniu lub niespełnieniu formalnych warunków udziału w rokowaniach.
 7. W terminie 3 dni od wyznaczonego ostatecznego terminu składania Zgłoszeń Bank wyłoni Oferentów z którymi przeprowadzone zostaną rokowania w sprawie sprzedaży wierzytelności.
 8. Bank powiadomi zainteresowanych Oferentów o wyborze ich zgłoszenia oraz o dopuszczeniu
  ich do kolejnego etapu rokowań.
 9. Zainteresowanym Oferentom na tym etapie rokowań, Bank umożliwi analizę wierzytelności
  i udostępni dokumentację wierzytelności.
 10. Zainteresowani Oferenci w terminie 7 dni od dnia udostępnienia dokumentacji winni złożyć wstępne oferty cenowe ze wskazaniem wierzytelności, które zamierzają nabyć.
 11. Po analizie wstępnych ofert cenowych Bank wybierze Oferenta do przeprowadzenia dalszych rokowań.
 12. Po przeprowadzeniu rokowań pomiędzy Bankiem z wybranymi zainteresowanymi Oferentami następuje złożenie przez zainteresowanych prawnie wiążących ofert końcowych.
 13. Po wyłonieniu przez Bank zainteresowanego Oferenta i po przeprowadzeniu z nim rokowań oraz uzgodnieniu warunków i treści dokumentów sprzedaży, Bank przekazuję informację pozostałym zainteresowanym o zakończeniu rokowań.
 14. Z zainteresowanym Oferentem Bank zawiera umowę na warunkach ustalonych w trakcie rokowań.
 15. Nabywcą wierzytelności nie może być:
 • Dłużnik główny oraz współmałżonek Dłużnika,
 • Podmiot będący w stosunku do Dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U Nr 184, poz. 1539), osoba będąca członkiem organów statutowych Dłużnika,
 • Pełnomocnik Dłużnika,
 • Osoba, która udzieliła jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytowego dla wierzytelności Banku objętej procesem sprzedaży,
 • Pracownik Banku.
 • Bank zastrzega możliwość zamknięcia rokowań bez wyłonienia nabywców.

 

4
Warunki przeprowadzenia badania dokumentacji wymagalnych wierzytelności.

 1. Oferenci dopuszczeni do udziału w rokowaniach, będą uprawnieni do przeprowadzenia badania dokumentacji wymagalnych wierzytelności.
 2. Badanie dokumentacji przez Oferentów przeprowadzone może być w siedzibie Banku wskazanym w §3 ust. 5 po ówczesnym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zespołu Restrukturyzacji
  i Windykacji.
 3. Po przeprowadzeniu badania dokumentacji Oferent składa pisemnie oświadczanie, że zapoznał się
  ze stanem prawnym wierzytelności i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Termin badania dokumentacji przez wszystkich wyłonionych Oferentów wynosi 21 dni od daty wyłonienia Oferentów z którymi przeprowadzone zostaną rokowania w sprawie sprzedaży wierzytelności.

 

5
Zasady przeprowadzenia rokowań.

 1. Rokowania zmierzające do wyłonienia nabywcy wierzytelności rozpoczną się po przeprowadzeniu badania dokumentacji przez wszystkich wyłonionych Oferentów.
 2. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia rokowań z Oferentem w formie mailowej.
 3. Rokowania z Oferentem powinny uwzględniać następujące elementy:
 • jednoznaczne określenie Dłużników oraz wierzytelności, których rokowania dotyczą.
 • oznaczenie łącznej ceny nabycia wierzytelności, których rokowania dotyczą, wyrażonej
  w złotych polskich,
 • oznaczenie proponowanego terminu zapłaty ceny za nabyte wierzytelności, nie dłużej jednak niż 5 dni roboczych, od dnia zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności,
 • przyjęcia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, oświadczenia Oferenta, że cena zostanie zapłacona jednorazowo,
 • przyjęcie przez Oferenta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu oświadczenia o związaniu przez siebie Ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia w Banku,
 1. W rokowaniach nie dopuszcza się składania przez Oferenta:
 • oferty dotyczącej ułamkowej części wierzytelności,
 • oferty wariantowej.
 • oferty uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności od spełnienia warunków.
 1. Za pomocą poczty e-mail, Bank zawiadomi Oferentów uczestniczących w rokowaniach o wyborze oferty w odniesieniu do poszczególnych Dłużników sprzedawanych wierzytelności.

 

6
Wymagania dotyczące nabywcy wierzytelności.

 1. Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału
  w dalszym postępowaniu w sprawie sprzedaży wymagalnych wierzytelności.
 2. W postępowaniu nie może uczestniczyć podmiot, który jest wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników i ma w stosunku do Banku wymagalne zobowiązania.
 3. Nabywca wierzytelności ponosi wszelkie koszty związane z umową sprzedaży.

 

7
Klauzula RODO.

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), osób, których dane zostaną Bankowi udostępnione w Zgłoszeniu lub Ofercie, będzie Bank.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt
  z Inspektorem Ochrony Danych: (a) na adres korespondencyjny Banku: ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, (b) na adres e-mail IOD: .
 3. Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji wymagań przystąpienia do przetargu, udziału
  w przetargu, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora danych,
  do zakończenia celu przetwarzania tych danych.
 4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie do organów upoważnionych do ich pozyskania
  na podstawie przepisów prawa.
 5. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane, przysługiwać będzie prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania
  z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 6. Zgłaszający i Oferent są zobowiązani przekazać wszystkim osobom fizycznym (osobom wskazanym do kontaktu), których dane przekazał do banku w związku ze złożoną ofertą, informacje o których mowa w ust.1-5.

 

8
Postanowienia końcowe.

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za istnienie jakichkolwiek wad prawnych sprzedawanych wierzytelności i przyjętych zabezpieczeń, jeżeli Oferent mógł wykryć te wady podczas badania prawnego, niezależnie od tego, czy Oferent faktycznie takie badanie przeprowadził.
 2. Nabywca zobowiązany jest do dokonania wszelkich faktycznych i prawnych czynności wynikających z faktu nabycia wierzytelności.
 3. Bank zastrzega sobie prawo do:
 • wycofania poszczególnych wierzytelności ze sprzedaży na każdym etapie postępowania
  bez podawania przyczyny,
 • odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn,
 • odwołania lub unieważnienia postępowania w sprawie sprzedaży Wierzytelności, bez podania przyczyn,
 • przeprowadzenia dodatkowego etapu rokowań po otrzymaniu ofert, o czym Bank poinformuje bezzwłocznie wszystkich Oferentów drogą mailową.

Wykaz sprzedawanych wierzytelności wraz z ich charakterystyką.

Pisemne oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym wierzytelności i brakiem wnoszonych do nich zastrzeżeń.

Pisemne oświadczenie Oferenta, że cena zakupionych wierzytelności Banku zostanie zapłacona jednorazowo.

Pisemne oświadczenie Oferenta o związaniu Ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia w Banku.

Tłumacz / Translate / Перекладач