Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

Decyzją Zarządu z dnia 18 grudnia 2014 roku, Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 12 czerwca 2015 roku, Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie wdraża Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki działania Banku, dlatego postanowił o odstąpieniu od stosowania zasady zapisanej w §8 ust.4, zgodnie z którą, Bank powinien zapewnić wszystkim udziałowcom możliwość elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku wprowadzenie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Wdrożenie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim udziałowcom elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego wiązałoby się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

W Banku Spółdzielczym w Szczytnie nie stosuje się Zasad Ładu Korporacyjnego związanych z wykonywaniem uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, zapisanych w § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą one Banku.

Tłumacz / Translate / Перекладач