Bankowość internetowa

Kursy walutNasz kod SWIFT: POLUPLPR

Tabela nr: 1016
Kurs walut na dzien: 20-10-2017
od godz.: 10:00

Dewizy Pieniądze
Waluta skup sprzedaż skup sprzedaż
EUR4.14514.34404.11574.3740
USD3.51223.68113.48733.7065
GBP4.58744.86214.56404.8860

Zobacz pełną tabelę

Wykaz banków uczestników SEPA

Wykaz banków Korespondentów

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLNdzaj Przelewu

 

 
placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

 
Na rachunek w Banku 1

w godzinach pracy placówki

 
17:00

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1

w godzinach pracy placówki

 
17:00

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR 1

14:00

17:00

ExpressElixir (natychmiastowy) 2

--------------

------------

SORBNET 3

14:00

------------

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Do godziny 17:00

Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

Do godziny 17:00

ELIXIR

I sesja do godziny 10:30, II sesja do godziny 14:30,
III sesja do godziny 17:00

ExpressElixir (natychmiastowy) 2

-------------

SORBNET

Do godziny 14:00

 1 Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

 2 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/banki. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

 3 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu

Data waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku 4


D

w godzinach pracy placówki


14:30

Przelew wychodzący:

Przekaz w trybie standardowym 4:

 • SEPA

D+1

14:30

14:30

 • Polecenie wypłaty

D+2

14:30

14:30

Przekazy w trybie pilnym

D

12:30

------

Przelew przychodzący:

Przelew przychodzący 

Do godziny 16:30

4 Przelew wychodzący zlecony po godzinie 14:30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku 1

w godzinach pracy placówki

17:00

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1

w godzinach pracy placówki

17:00

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR1, 2

14:30

14:30

ExpressElixir (natychmiastowy) 3

--------------

------------

SORBNET4

14:00

------------

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Do godziny 17:00

Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

Do godziny 17:00

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00

ExpressElixir (natychmiastowy) 3

-------------

SORBNET

Do godziny 14:00

1 Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym

3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/banki. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

4 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.


TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu

Data waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

D

17:00

------

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

D

17:00

------

Przelew wychodzący:

Przekaz w trybie standardowym:

 • SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

13:00

------

 • Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

13:00

------

Przekazy w trybie przyspieszonym

D+1

13:00

------

Przekazy w trybie pilnym

D

12:30

------

Przelew przychodzący:

Na rachunek w Banku BPS

D

17:00

Przelew wychodzący zlecony:

 1. w dniu roboczym po godzinie granicznej, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego
  w następnym dniu roboczym.
 2. po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek klienta w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

 

EURO- FATCAPolska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 r. - link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-FATCA, Bank Spółdzielczy w Szczytnie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Szczytnie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Szczytnie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-FATCA, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-FATCA. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

 1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-FATCA;
 2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-FATCA.


Niezłożenie Oświadczenia o statusie Euro-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku pytań dotyczących Euro-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD - link: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/1.     Czym jest Euro-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2.     Kogo dotyczy Euro-FATCA?

Celem Euro-FATCA jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-FATCA instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3.     Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-FATCA, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank, mogą zostać dostarczone przez Klientów: Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

4.     Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-FATCA.

5.     Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Szczytnie?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Szczytnie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1) imię i nazwisko;

2) aktualny adres zamieszkania;

3) miejscowość i kraj urodzenia; 

4) data urodzenia; 

5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1) nazwa;

2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

4) status podmiotu;

5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6.     Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7.     Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Szczytnie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8.   Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9.     Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla klienta indywidualnego lub instytucjonalnego, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;

2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10.   Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.


Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na
portalu OECD - link: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ 1.     CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2.     Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).

3.     Podmiot:

Euro-FATCA definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-FATCA traktuje się je jak osoby fizyczne.

4.     Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):  

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5.     Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Szczytnie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6.     TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7.     Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-FATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-FATCA dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-FATCA dla Podmiotów.

8.     Dochód pasywny 

Na potrzeby Euro-FATCA, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1) dywidendy,

2) odsetki,

3) dochód równoważny z odsetkami,

4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**,

5) ubezpieczenia rentowe,

6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej,

7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe,

8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych,

9) dochód netto ze swapów,

10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych,

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9.     Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10.   Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem. Pliki do pobrania:

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych

Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych

Informacja dla posiadaczy rachunków i lokat

Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmieci.

W przypadku śmierci posiadacza rachunku na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w każdej placówce naszego Banku. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na wyżej wymienionych rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.), o następującej treści:

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi (wstępnym - rodzicom, dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom), rodzeństwu, (zstępnym - dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom) określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwot z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji  w celu jej sprawnej realizacji.

Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie zamieszczone są na stronie internetowej banku.

Szanowni Państwo,

 

jeżeli jesteście posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmieci.

W przypadku śmierci posiadacza rachunku na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w każdej placówce naszego Banku. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na wyżej wymienionych rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.), o następującej treści:

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi (wstępnym - rodzicom, dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom), rodzeństwu, (zstępnym - dzieciom, wnukom, prawnukom, praprawnukom) określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwot z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji  w celu jej sprawnej realizacji.

Zapraszamy do placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie zamieszczone są na stronie internetowej banku.

Staż w Banku

Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyjmie na staż osoby z wykształceniem ekonomicznym.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89-624-23-09 wew. 20 lub w placówce Banku.

Zapraszamy do Banku również w soboty

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku obsługa Klientów w soboty odbywać się będzie w Filii Nr 1 Banku Spółdzielczego w Szczytnie przy ul. Polskiej 49 (naprzeciwko dworca PKS) w godzinach od 8:00 do 14:30.
Punkt Kasowy przy ul. Polskiej 8 w Szczytnie będzie w soboty nieczynny.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej artykułów…

 1. Nowe funkcjonalności kartowe