Ubezpieczenia Rolnika

Concordia

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych – Budynki rolnicze Plus czy dobrowolne ubezpieczenie domu – Agro Dom.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie – OC Rolnika Plus zapewniające dodatkowe rozszerzenia, np. OC usług międzysąsiedzkich, OC agroturystyki.

Zalety

 • Budynki rolnicze Plus – uzupełnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych o dodatkowe zdarzenia, takie jak upadek drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, uderzenie pojazdu, przepięcie itd.
 • Agro Dom – uzupełnia ochronę domu o większą liczbę zdarzeń, ale również zabezpiecza mienie znajdujące się w domu (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież itp.)
 • pakiet Moje Gospodarstwo – ochrona dodatkowego mienia w gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia)
 • zniżki dla nowych klientów, którzy ubezpieczyli w Concordii uprawy lub maszyny
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa
 • OC Rolnika Plus zapewnia dodatkową ochronę, np. z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością agroturystyczną

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Concordia Agro może obejmować:

 1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
 2. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 3. dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, huragan, grad, deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, powódź, napór śniegu, spływ wód po zboczach, szkody wodociągowe, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, dym i sadza;
 4. dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja;
 5. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia:
  • w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
  • w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników;
 6. dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca albo udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Zalety

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej
 • dostępne umowy wieloletnie
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • brak potrąceń amortyzacji części maszyny w wybranych wariantach
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Zakres ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Concordia Agro Ekspert:

 • Agro Casco
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Porada Prawna
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich