Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do Regulaminu kart kredytowych.

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminu wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 19 kwietnia znajdą Państwo TU.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач