uprzejmie informujemy, że od 31 października 2022r. zmieni się „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie”.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

  • wykreślenie zapisu wskazującego dokładny okres ważności kart 36 miesięcy. Wprowadzono ogólny zapis, wskazujący, że termin ważności karty określony jest na awersie karty. Karty wydane od 2 listopada 2022r. będą miały 5 letni okres ważności;
  • wprowadzenie korzystnej zmiany dla konta oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego dla osób małoletnich/ubezwłasnowolnionych – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku ROR dla osób małoletnich/ubezwłasnowolnionych zostaną dopisane do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego;
  • zaktualizowanie zapisu dotyczącego druków, na których Posiadacz rachunku składa wzór podpisu .

Treść nowego Regulaminu.                                                                                    

Prosimy o zapoznanie się z nowy Regulaminem.

Tłumacz / Translate / Перекладач