Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 września 2020r. ulega zmianie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych.

Wprowadzone zmiany spowodowane są obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie spadkiem stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowym WIBOR i WIBID dla okresów 3 miesięcznych oraz wzrostem w miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnika inflacji w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 procenta.

Mając na uwadze powyższe i biorąc jednocześnie pod uwagę przesłanki upoważniające Bank do zmiany stawek opłat i prowizji (§ 102 ust.2 pkt.1, 4 i 6  Regulaminu), tj.:

– wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, o co najmniej 0,1%,

– zmiana wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,01%;,

– zmiana stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID dla okresów 3-miesięcznych (wywołana czynnikami regulacyjnymi), o co najmniej 0,01%,

wprowadzono między innymi następujące zmiany:

  • wprowadzono opłatę za prowadzenie rachunku POL-Konto Senior w wysokości 2 zł;
  • podwyższono opłatę za prowadzenie rachunku POL-Konto Aktywne do 8 zł a w przypadku POL-Konta do wysokości 5 zł;
  • wprowadzono opłatę jednorazową za rejestrację polecenia zapłaty z rachunku klienta w wysokości 2 zł;
  • podwyższono opłaty za przelewy realizowane w placówce Banku;
  • podwyższono opłatę za obsługę karty debetowej do 3 zł dla POL-Konta i do 5 zł dla POL-Konta Aktywnego;
  • wprowadzono opłatę za wpłaty i wypłaty gotówki w niektórych placówkach Banku;
  • wprowadzono opłatę za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego po zawarciu Umowy w wysokości 5 zł;
  • wprowadzono opłatę za prowadzenie rachunków oszczędnościowych w wysokości 1,50 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Tłumacz / Translate / Перекладач