Faktoring

NOWOŚĆ! FAKTORING ABONAMENTOWY

ATUTY:

 • Jedna, miesięczna opłata abonamentowa, niezależna od stawki WIBOR
 • Minimum dokumentów i brak opłaty za miesiąc, w którym została podpisana Umowa Faktoringowa
 • Możliwość obliczenia z góry pełnego kosztu faktoringu
 • Brak opłat w przypadku rozwiązania Umowy Faktoringowej
 • Prosta aplikacja faktoringowa
 • Dodatkowe usługi (prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców oraz monitorowanie i egzekwowanie płatności)
 • Limit od 100 tys. PLN do 1 mln PLN
 • Poziom finansowania 80% wartości brutto wierzytelności
 • Termin płatności od 14 do 90 dni
 • Waluta PLN i EUR

 

FAKTORING JEST SPRAWDZONYM ROZWIĄZANIEM DLA FIRM, KTÓRE:

 • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności do 180 dni (kredyt kupiecki).
 • Utrzymują stałą współpracę z licznymi Kontrahentami, którą cechuje powtarzaIność (cykliczność).
 • Posiadają wyniki finansowe za pełne 12 miesięcy lub prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy.
 • Rozliczają się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości.
 • Wolą zlecić obsługę i zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej instytucji finansowej.
 • Posiadają akceptowalną strukturę należności i zobowiązań.
 • Chcą poprawić płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności.
 • Poszukują możliwości weryfikacji Kontrahentów.
 • Dążą do poprawy terminowości regulowania należności przez Kontrahentów.
 • Planują zabezpieczyć się przed niewypłacalnością Kontrahentów (faktoring pełny).
 • Dynamicznie się rozwijają co rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie szybkiego dostępu do finansowania.
 • Mają możliwość uzyskania rabatów cenowych u swoich Dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.

 

PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI FAKTORINGOWEJ MOGĄ BYĆ WIERZYTELNOŚCI

 • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom, z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni
 • nieobjęte zakazem cesji,
 • właściwie udokumentowane,
 • nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
 • nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

OFERTA

 • Faktoring z regresem (lub inaczej niepełny): krajowy
 • Faktoring bez regresu z ubezpieczeniem (lub inaczej pełny): krajowy i eksportowy
 • Faktoring odwrotny na finansowanie dostaw: krajowy i importowy
 • Transakcje niestandardowe

KORZYŚCI I ZALETY FAKTORINGU

 • Poprawa płynności finansowej.
 • Szybki dostęp do środków pieniężnych.
 • Brak konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie.
 • Elastyczne finansowanie dopasowane do skali obrotów.
 • Możliwość udzielenia dłuższych terminów płatności dla odbiorców.
 • Zwiększenie sprzedaży.
 • Wzrost konkurencyjności (wydłużenie terminów płatności dla Kontrahentów, rabaty u Dostawców).
 • Ograniczenie ryzyka braku płatności od kontrahentów.
 • Dostosowanie poziomu finansowania do potrzeb Firmy.
 • Administrowanie i monitorowanie należności.
 • Poprawienie dyscypliny płatniczej kontrahentów.

Zapytaj o ofertę w placówce u swojego doradcy lub wyślij zapytanie ofertowe przez naszą stronę internetową.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач