Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Szczytnie dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań – można złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z nami:

     +48 89 624 23 09 (dla telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz połączeń z zagranicy)

     801 505 404 (dla telefonów stacjonarnych)

 • elektronicznie – napisz poprzez system bankowości elektronicznej lub na adres reklamacje@bsszczytno.pl
 • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
 • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 15 dni roboczych dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego lub 30 dni kalendarzowych dla pozostałych reklamacji. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie.

Masz również prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Szczytnie do:

 • Arbitra Bankowego
 • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
 • Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa .

Rozpatrywanie reklamacji w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

 

Tłumacz / Translate / Перекладач