Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Szczytnie dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań – można złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 15 dni roboczych dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego lub 30 dni kalendarzowych dla pozostałych reklamacji. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie.

Masz również prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Szczytnie do:

  • Arbitra Bankowego
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
  • Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa .

Rozpatrywanie reklamacji w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

 

Tłumacz / Translate / Перекладач