Gwarancje

Bank udziela na zlecenie Klientów następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja spłaty kredytu
 • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych

 

Gwarancje KFG

 

 

 

We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy możliwość oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 • forma pomocy: pomoc de minimis
 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej)
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
 • obrotowych
 • inwestycyjnych
 • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG)
 • opłata prowizyjna: 0,5%
 • okres gwarancji:
  • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela)
 • zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu
 • okres dostępności gwarancji do 30 czerwca 2019 r. (z możliwością przedłużenia) 

GWARANCJA FG POIR – BIZNESMAX

We współpracy z Bank BPS S.A. na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mamy możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR – Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna
 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)
 • okres dostępności gwarancji do 17 maja 2019 r. (z możliwością przedłużenia)