Gwarancje

Bank udziela na zlecenie Klientów następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja spłaty kredytu
 • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów Instytucjonalnych

 

Gwarancje udzielane przez BGK

                       

 

Gwarancje KFG

We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy możliwość oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • forma pomocy: pomoc de minimis
  • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
  • obrotowych
  • inwestycyjnych
  • wysokość gwarancji do 60% kwoty kredytu;
  • do gwarancji KFG mogą być zakwalifikowane kredyty, których umowy kredytowe będą zarejestrowane w Rejestrze do dnia 31 maja 2024 r. chyba że przed upływem w/w terminu Banki Spółdzielcze wykorzystają przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej;
  • Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi przez Bank (oraz/lub zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze) nie może przekroczyć 5 000 000 PLN;
  • okres gwarancji:
   •   60 miesięcy dla kredytów obrotowych
   • 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK;
  • zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu;

„Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosiła 0%.”

Od dnia 01.01.2024 roku stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0.5%.

Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

W przypadku kredytu objętego do dnia 31 grudnia 2023 r. gwarancją, a następnie zmiany, po dniu 31 grudnia 2023 r., umowy kredytu polegającej na zwiększeniu kwoty kredytu i gwarancji, kwota podwyższenia kredytu może być objęta gwarancją na standardowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% dotychczasowej kwoty kredytu/limitu kredytu (zgodnie z dotychczasowym wskaźnikiem procentowym gwarancji) oraz 60% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu/limit kredytu.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK.

 

 

GWARANCJA FG POIR – BIZNESMAX

We współpracy z Bank BPS S.A. na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bank udzielał mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR – Biznesmax do dnia 31.12.2023 roku.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych, obrotowych
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR
  • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji
  • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego
  • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
  • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)
  • okres dostępności gwarancji do 31 grudnia 2023 r. (z możliwością przedłużenia)
  • zmienione warunki gwarancji FG POIR (BIZNEXMAX) w związku z ograniczeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 obowiązują w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r.
  • Kredytobiorca korzystający z kredytu zabezpieczonego gwarancją FG POIR, może przysługiwać dopłata do oprocentowania kredytu po spełnieniu określonych warunków. Dopłata do oprocentowania kredytu obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata od uruchomienia kredytu.
  • dla kredytu objętego gwarancją FG POIR oddzielonego od dnia 1.01.2022 r. stawka roczna do wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętego dopłatą wynosi 8%. W kolejnych dwóch latach kredytowania objętych dopłatą stawka roczna wynosi 4%.

 

GWARANCJE de minimis PLD,

Informujemy, że w związku z ograniczeniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0%.

Od dnia 01.01.2024 roku stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0.5%

Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi.

 

Zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

 

 

Tłumacz / Translate / Перекладач