Gwarancje

Bank udziela na zlecenie Klientów następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja spłaty kredytu
 • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów instytucjonalnych

 

Gwarancje de minimis

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

We współpracy z BPS S.A., na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mamy możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK w ramach:

– portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD)

– środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG)

Gwarancją w ramach FG POIG może być objęty kredyt, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy, spełniającego co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 • jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 • uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 • w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R (działalność badawczo- rozwojowa) lub innowacji,
 • środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu),
 • w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność B+R (badawczo-rozwojową) co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 • w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

Gwarancją BGK de minimis objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

– kredyty obrotowe:

 • kredyty w rachunku bieżącym-wyłącznie dla gwarancji BGK de minimis z linii PLD,
 • kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym,
 • kredyt obrotowy – rewolwingowy w rachunku kredytowym,

– kredyty inwestycyjne:

 • kredyt inwestycyjny – „Szybka Inwestycja”,
 • kredyt inwestycyjny – standardowy.

Jednostkowa gwarancja BGK de minimis udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:

 • 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,
 • 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Gwarancją można zabezpieczyć do 60% kwoty udzielonego kredytu.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK dokonywane są w Banku po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej.

Stawka opłaty prowizyjnej w ramach:

– portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) za roczny okres gwarancji wynosi 0,5%,

– środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG) wynosi 0,0 %.