Gwarancje

Bank udziela na zlecenie Klientów następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja należytego wykonania umowy
 • gwarancja spłaty kredytu
 • gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary lub usługi
 • gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów Instytucjonalnych

 

Gwarancje udzielane przez BGK

                       

 

Gwarancje KFG

Obecny termin obowiązywania warunków pomocowych do dnia 31.12.2023r.

We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach
Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy możliwość oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 • forma pomocy: pomoc de minimis
 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej)
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
 • obrotowych
 • inwestycyjnych
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIR)
 • opłata prowizyjna: 0,00%
 • okres gwarancji:
  • 39 miesięcy dla kredytów obrotowych
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela)
 • zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu
 • możliwy okres kwalifikowania kredytów od gwarancji do 31 maja 2024 r.
  Informujemy, że w związku z ograniczeniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0%.

GWARANCJA FG POIR – BIZNESMAX

We współpracy z Bank BPS S.A. na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mamy możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR – Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych, obrotowych
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)
 • okres dostępności gwarancji do 31 grudnia 2023 r. (z możliwością przedłużenia)
 • zmienione warunki gwarancji FG POIR (BIZNEXMAX) w związku z ograniczeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 obowiązują w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2023r.
 • Kredytobiorca korzystający z kredytu zabezpieczonego gwarancją FG POIR, może przysługiwać dopłata do oprocentowania kredytu po spełnieniu określonych warunków. Dopłata do oprocentowania kredytu obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata od uruchomienia kredytu.
 • dla kredytu objętego gwarancją FG POIR oddzielonego od dnia 1.01.2022r stawka roczna do wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętego dopłatą wynosi 8%. W kolejnych dwóch latach kredytowania objętych dopłatą stawka roczna wynosi 4%.

GWARANCJE de minimis PLD, PLD-KFG

Informujemy, że w związku z ograniczeniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0%.

Zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

 

 

Tłumacz / Translate / Перекладач