GWARANCJE AGRO

We współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej regulującej zasady udzielania przez BGK gwarancji spłaty kredytów bankowych, mamy możliwość oferować rolnikom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami AGRO z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR).

 

Podstawowe parametry gwarancji AGRO:

  • Bank udziela mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, kredytów inwestycyjnych lub obrotowych, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR (gwarancji AGRO);
  • Gwarancje AGRO udzielane przez BGK stanowią pomoc publiczną lub pomoc de minimis dla przetwórców produktów nierolnych;
  • Gwarancją AGRO może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku Kredytobiorcy będącemu rolnikiem, albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych;
  • Gwarancją AGRO objęte mogą być następujące produkty kredytowe:
   1. kredyty inwestycyjne: kredyt inwestycyjny standardowy i kredyt „Szybka inwestycja”;
   2. kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym;
   3. oraz kredyty określone w sekcji Zmiany w gwarancjach AGRO w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 (obowiązują do 31 grudnia 2025 r.);

Do gwarancji AGRO mogą być zakwalifikowane kredyty, których umowy kredytowe będą zarejestrowane w banku do dnia 31 marca 2024 r. chyba że przed upływem w/w terminu zostanie wykorzystany przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej;

Wysokość gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć 5 mln złotych dla rolnika, lub 10 mln złotych dla przetwórcy,

Gwarancja AGRO jest udzielana na okres nie dłuższy niż:

  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – dla kredytu inwestycyjnego lub 51 miesięcy – dla kredytu obrotowego i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK;

Zmiany w gwarancjach AGRO w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19:

wprowadza się dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, zgodnie z poniższymi zasadami:

Kredytobiorca może otrzymać dopłatę do oprocentowania po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. złożeniu wniosku o dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego (wniosek o dopłatę oprocentowania kredytu Kredytobiorca składa łącznie z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu),
  2. spłaceniu, za dany okres odsetkowy, naliczonej przez Bank Kredytujący kwoty odsetek w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania;
  3. spełnieniu warunków dla otrzymania odpowiednio pomocy de minimis albo pomocy publicznej
  4. oraz jeżeli kredyt został objęty gwarancją AGRO;

dopłata do oprocentowania obejmuje okres kredytu, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia kredytu i wynosi nie więcej niż 2% rocznie od kwoty udzielonego kredytu. Od dnia 01.07.2022 roku dopłata wynosi nie więcej niż 5% rocznie od kwoty udzielonego kredytu przy czym stosuje się ją do kredytów objętych gwarancją od tego dnia.

Dopłata do oprocentowania stanowi:

  1. pomoc publiczną, w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych,
  2. pomoc de minimis, w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych, udzielaną w dniu objęcia kredytu dopłatą do oprocentowania, będącym dniem objęcia kredytu gwarancją,
  3. wartość pomocy publicznej albo pomocy de minimis odpowiada wysokości kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu,

W dniu objęcia kredytu dopłatą do oprocentowania stanowiącą pomoc de minimis, Bank Kredytujący wystawia Kredytobiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.

 

Tłumacz / Translate / Перекладач