We współpracy z BPS S.A. na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej regulującej zasady udzielania przez BGK gwarancji spłaty kredytów bankowych, mamy możliwość oferować rolnikom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami AGRO z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Podstawowe parametry gwarancji AGRO:

 1. Bank udziela mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, kredytów inwestycyjnych lub obrotowych, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR (gwarancji AGRO);
 2. Gwarancje AGRO udzielane przez BGK stanowią pomoc publiczną lub pomoc de minimis dla przetwórców produktów nierolnych;
 3. Gwarancją AGRO może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku Kredytobiorcy będącemu:
 4. rolnikiem, albo;
 5. przetwórcą produktów rolnych, albo;
 6. przetwórcą produktów nierolnych;
 7. Gwarancją AGRO objęte mogą być następujące produkty kredytowe:
 8. kredyty inwestycyjne: kredyt inwestycyjny standardowy i kredyt „Szybka inwestycja”;
 9. kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym;
 10. oraz kredyty określone w sekcji Zmiany w gwarancjach AGRO w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 (obowiązują do 31 grudnia 2020 r.);
 11. Do gwarancji AGRO mogą być zakwalifikowane kredyty, których umowy kredytowe będą zarejestrowane w banku do dnia 30 września 2021 r. chyba że przed upływem w/w terminu zostanie wykorzystany przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej;
 12. wysokość gwarancji wynosi do 80% kwoty kapitału kredytu i nie może przekroczyć:
 13. 5 mln złotych dla rolnika, lub
 14. 10 mln złotych dla przetwórcy,
 15. okres gwarancji:

Gwarancja AGRO jest udzielana na okres nie dłuższy niż:

 1. 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – dla kredytu inwestycyjnego, lub
 2. 51 miesięcy – dla kredytu obrotowego;

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

 1. Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK,
 2. Zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,

Zmiany w gwarancjach AGRO w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19  (obowiązują do 31 grudnia 2020 r.)

 1. wprowadza się dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, zgodnie z poniższymi zasadami:
 2. Kredytobiorca może otrzymać dopłatę do oprocentowania po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 3. złożeniu wniosku o dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego (wniosek o dopłatę oprocentowania kredytu Kredytobiorca składa łącznie z wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu),
 4. spłaceniu, za dany okres odsetkowy, naliczonej przez Bank Kredytujący kwoty odsetek w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania;
 5. spełnieniu warunków dla otrzymania odpowiednio pomocy de minimis albo pomocy publicznej,
 6. oraz jeżeli kredyt został objęty gwarancją AGRO;
 7. dopłata do oprocentowania obejmuje okres kredytu, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia kredytu i wynosi nie więcej niż 2% rocznie od kwoty udzielonego kredytu,
 8. dopłata do oprocentowania stanowi:
 9. pomoc publiczną, w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych,
 10. pomoc de minimis, w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych, udzielaną w dniu objęcia kredytu dopłatą do oprocentowania, będącym dniem objęcia kredytu gwarancją,
 11. wartość pomocy publicznej albo pomocy de minimis odpowiada wysokości kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu,
 12. w dniu objęcia kredytu dopłatą do oprocentowania stanowiącą pomoc de minimis, Bank Kredytujący wystawia Kredytobiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis.