Lokata UniLokata

UniLokata to program oszczędnościowo – inwestycyjny, w którym połowa środków jest deponowana na lokacie, a połowa inwestowana w fundusze inwestycyjne.

Najważniejsze cechy UniLokaty to:

  • oprocentowanie lokaty w skali roku 2,00 % + zysk z inwestycji,
  • minimalna wpłata 2 500,00 zł, maksymalna 25 000,00 zł,
  • mozliwość wyboru przez Klienta okresu, na jaki zakłada lokatę – 3 lub 6 miesięcy,
  • mozliwośc wyboru dwóch portfeli – Stabilnego Wzrostu lub Zrównoważonego,
  • środki wpłacone na Unilokatę podlegają podziałowi w proporcjach 50/50,
  • możliwość otwarcia przez Klienta więcej niż jednej UniLokaty,
  • możliwośc pozostawienia środków w portfelu funduszy po zakończeniu trwania UniLokaty.

Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy
i subfunduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych i skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.generali-investments.pl, w Generali Investments TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Wydzielone w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusze: Unikorona Obligacje, UniStabilny Wzrost mogą lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP.
Wydzielony w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusz: UniObliogacje: Nowa Europa może lokować  więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: (i) Skarb Państwa, NBP, (ii) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, (iii) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Wartość aktywów netto subfunduszu: UniKorona Akcje może się cechować wysoką zmiennością. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczone na stronach internetowych www.generali-investments.pl

 

Tłumacz / Translate / Перекладач