Rachunki walutowe

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych służą do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza konta za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Rachunki prowadzone są w walutach: EUR, USD, GBP.Wpłaty na rachunek a’vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
  • Odsetki od środków na rachunku naliczane są w walucie rachunku.
  • Do rachunku można ustanowić Pełnomocnika.
  • Bank dokonuje kwartalnej kapitalizacji odsetek.