wsparcie-kalkulator

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama.

mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma” ) – to przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 9 Pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR

Kwota subwencji w przypadku zatrudniania nie więcej niż 9 pracowników.

Czy zatrudnienie w Twojej firmie charakteryzuje się sezonowością?

Ilość zatrudnionych pracowników

Tak liczba pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę Subwencji Finansowej
Nie liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r
liczba pracowników na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim
Liczba Pracowników do ustalenia wysokości pomocy :

Sposób wyznaczania spadku przychodów

Spadek Przychodów

W porównaniu do poprzedniego miesiąca Przychody w miesiącu, w którym nastąpił ich spadek o co najmniej 25% PLN
W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku Przychody w miesiącu poprzedzajacym miesiąc spadku przychodów PLN
Przychody w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (dla miesiąca spadku przychodów w roku bieżącym) PLN
Skala spadku przychodów do ustalenia pomocy:
Maksymalna kwota Subwencji Finansowej dla mikrofirm:

małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 Pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, przy czym: (i) nie jest Mikrofirmą, lub (ii) nie jest Benefi-cjentem Programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”

Kwota subwencji w przypadku zatrudniania 10 i więcej pracowników(do 249).

Sposób wyznaczania spadku przychodów

Spadek Przychodów

W porównaniu do poprzedniego miesiąca Przychody w miesiącu, w którym nastąpił ich spadek o co najmniej 25% PLN
W porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku Przychody w miesiącu poprzedzajacym miesiąc spadku przychodów PLN
Przychody w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (dla miesiąca spadku przychodów w roku bieżącym) PLN
Przychody w 2019 roku PLN
Skala spadku przychodów do ustalenia pomocy:
Maksymalna kwota Subwencji Finansowej dla MŚP:
Tłumacz / Translate / Перекладач