Miło nam poinformować, że Bank Spółdzielczy w Szczytnie posiada w swojej ofercie kredyty z dopłatą BGK do oprocentowania. Nasi klienci mogą w placówkach Banku składać wnioski kredytowe umożliwiające skorzystanie z preferencyjnego finansowania.

W ramach  Tarczy Antykryzysowej  4.0, została uchwalona Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która wprowadza instrument pomocy dla kredytobiorców zmagających się z pandemią COVID–19, tj. kredyt obrotowy z dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania dla przedsiębiorców. Dzięki wprowadzeniu w/w kredytu do oferty Banku Spółdzielczego w Szczytnie – przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mieli możliwość przetrwania najtrudniejszego okresu uzyskując tańsze finansowanie przeznaczone do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podstawowe informacje o kredycie z dopłatą BGK do oprocentowania.

Kredyty z dopłatą do oprocentowania BGK przeznaczone są dla przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzonej działalności i wielkości oraz dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, którzy:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniali kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  2. wykonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub zawiesili wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z COVID-19,
  3. nie zaciągnęli już innego kredytu z dopłatą na podstawie ustawy,
  4. utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub są zagrożeni utratą płynności finansowej, w związku z COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie stanowi to podstawy do stwierdzenia przez Bank braku zdolności kredytowej, tj. Bank uzna, na podstawie udokumentowanej analizy, że okoliczności te są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do końca trwania umowy kredytowej.

Kredyty z dopłatą do oprocentowania mogą być udzielone jako:

  1. kredyt w rachunku bieżącym,
  2. kredyt w rachunku bieżącym MIKRO,
  3. kredyt obrotowy,
  4. kredyt rewolwingowy.

Kredytem z dopłatą mogą być objęte nowe finansowania, jak również dotychczas udzielone kredyty po dostosowaniu do warunków określonych w ustawie.

Waluta kredytu: PLN.

Wnioski o kredyt z dopłatą BGK do oprocentowania można składać w placówkach Banku do dnia 20 czerwca 2021 r.

Zawieranie umów kredytowych do 30 czerwca 2021 r.

Pozostałe parametry produktowe – zgodne z warunkami i zasadami obowiązującymi w Banku dla danego produktu kredytowego.

Oprocentowanie kredytu: oprocentowanie wg stawki referencyjnej stosowanej przez Bank – WIBOR 3M powiększone o marżę Banku (stosowaną jak dla standardowej transakcji obrotowej w Banku udzielanej dla MSP),

Dopłata BGK stanowić będzie część odsetek należnych bankowi i odpowiada:

  • 2 p.p. – dla MSP;
  • 1 p.p. – dla dużego przedsiębiorcy,

 

Dopłaty wypłacane są za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą lub zawarcia aneksu wprowadzającego dopłaty BGK,

Klient płacić będzie odsetki wg stawki oprocentowania pomniejszonej o kwotę dopłaty BGK.

Dopłaty do oprocentowania kredytów płacone przez BGK stanowią pomoc publiczną.

Tłumacz / Translate / Перекладач