Ustawowe Wakacje Kredytowe

Bank realizuje wnioski Klientów o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli o tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu mieszkaniowego można zawiesić:

 • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
 • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje

 1. Kredytobiorca może zawiesić spłatę 1 kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 2. Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać posiadając umowę zawartą przed 01.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 3. By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty do godz. 15:00. Rekomendujemy jednak składanie wniosków z wyprzedzeniem.
 4. Bank stosuje Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy i na wskazany przez Kredytobiorcę okres wynoszący maksymalnie 8 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych Wniosków przez Kredytobiorcę).
 5. Bank przyjmuje wnioski opatrzony podpisami wszystkich Kredytobiorców.
 6. Wniosek, poprawnie wypełniony i opatrzony podpisami wszystkich Kredytobiorców, można złożyć w oryginale lub w formie skanu.
 7. Rekomendowane sposoby składania wniosków:
 8. Bank w terminie 21 dni od przyjęcia Wniosku, wyśle do Kredytobiorców potwierdzenie realizacji wniosku o wakacje kredytowe.
 9. W okresie zawieszenia spłaty kredytu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu.

 Wniosek o Wakacje kredytowe do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku złożonego poza placówką Banku

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza Placówką Banku (korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system bankowości elektronicznej), ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Wniosku.

 Oświadczenie o odstąpieniu

Tłumacz / Translate / Перекладач