1 czerwca 2024 r. zmienimy regulaminy:

 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE;
 2. Regulamin prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKZE.

Wspólne zmiany dla obu Regulaminów dotyczą:

 • nowego obowiązku dla banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszej placówce przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12 godzin. Zmiana wynika z wprowadzonej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości;
 • dodania definicji Trwałego nośnika oraz modyfikacji zapisów o dostarczaniu informacji na trwałym nośniku dotyczących zmian związanych z wykonywaniem umowy;
 • usunięcia dublujących się zapisów, które znajdziesz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, w zakresie: reklamacji, zasad stosowania opłat i prowizji, korzystania z usługi bankowości elektronicznej.

Ponadto w Regulaminie rachunku oszczędnościowego POL-IKE:

 • dodaliśmy do katalogu wypłat i wpłat transferowych z POL-IKE wypłaty z PPK, subkonta OIPE;
 • dodaliśmy przyczyny wypowiedzenia umowy POL-IKE przez Bank gdy:
  – klient umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa wykorzystał POL-IKE do celów niezgodnych z prawem;
  – klient umieszczony został na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodatkowo w Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKZE:

 • zmodyfikowaliśmy zapisy dotyczące pobierania podatku od odsetek przy zwrocie środków zgromadzonych na IKZE. Bank już nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zwrotu środków, natomiast wystawia Oszczędzającemu do końca stycznia następnego roku po roku, w którym zrealizował zwrot, informację PIT-11 ze wskazaniem przychodu z innych źródeł  i przesyła ją Oszczędzającemu;
 • dodaliśmy przypadki, kiedy umowa POL-IKZE zostaje rozwiązana oraz jakimi kanałami dostarczamy wszelka korespondencję.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminami:

Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE

Regulamin prowadzenia rachunków oszczędnościowych POL-IKZE

Tłumacz / Translate / Перекладач