Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019r. zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, za wyjątkiem zapisów dotyczących rachunku VAT, które obowiązywać będą od dnia 1 listopada 2019r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:

1. dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);
2. opisanie zasad kolejności realizacji Przekazów w obrocie dewizowym;
3. zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
    a. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest   możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;
    b. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,
4. dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o   zadysponowaniu środkami.

Ponadto wprowadzono również zmiany dotyczące:
1. zasad określania adresu do korespondencji;
2. korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.
Treść nowego Regulaminu.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Tłumacz / Translate / Перекладач