Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2020r. ulega zmianie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych.

Wprowadzone zmiany spowodowane są m.in. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii oraz wzrostem wskaźników inflacji. Powyższe Rozporządzenie obliguje Bank do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro z opłatami pobieranymi za odpowiadające im płatności krajowe oraz opłat za wypłaty gotówki w ramach transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w EUR do opłat za wypłaty gotówki w obcych bankomatach w kraju.

Pragniemy również podkreślić, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat Bank nie dokonywał zmian istotnych opłat związanych z obsługą rachunków bankowych. Mając na uwadze powyższe, biorąc jednocześnie pod uwagę przesłanki upoważniające Bank do zmiany stawek opłat i prowizji, tj. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiana ta wpływa na wykonywanie Umowy (§ 101 ust.2 pkt.8 Regulaminu) oraz wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1% (§ 101 ust.2 pkt.2 Regulaminu), wprowadzono między innymi następujące zmiany:

  • obniżono opłaty za przelew SEPA zagraniczny do poziomu opłaty za przelew krajowy. Zmieniono opłatę za przelew SWIFT i TARGET do wysokości opłaty za SORBNET;
  • zlikwidowano opłatę za przelew otrzymany z zagranicy w walucie EUR w ramach EOG;
  • wprowadzono opłatę za realizację przychodzących zagranicznych świadczeń rentowych i emerytalnych w wysokości 35 zł;
  • wprowadzono opłatę za modyfikację/odwołanie zlecenia stałego realizowanego w placówce Banku w wysokości 5 zł;
  • wprowadzono opłatę za realizację polecenia zapłaty z rachunku klienta w wysokości 1 zł;
  • podwyższono opłaty za przelewy realizowane w placówce Banku;
  • wprowadzono procentowe naliczanie opłaty za wypłaty w bankomatach prowizyjnych w wysokości 2% min. 5 zł;
  • wprowadzono opłatę za wyciągi dzienne/tygodniowe/dwutygodniowe odbierane w Banku.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż od 1 kwietnia 2020r. zmianie ulega również Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie w zakresie produktów depozytowych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.

Obniżenie wysokości stóp procentowych, zgodnie z zapisami § 40 ust. 1-5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, wynika ze zmiany wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez GUS o co najmniej 0,3 p. p. oraz zmiany stopy referencyjnej ustalanej przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarski Bank Narodowy o co najmniej 0,10 p. p.

W trosce o Państwa wygodę „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych” otrzymała  nową szatę graficzną, dzięki czemu jest bardziej czytelna. Mamy nadzieję, że nowa Taryfa spotka się z Państwa akceptacją. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej w zakładkach: „Taryfa opłat i prowizji” oraz „Oprocentowanie”. Zachęcamy do zapoznania się z w/w zmianami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 105 ust. 5 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, tj. do dnia 31 marca 2020r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym jeżeli nie akceptuje zmian wprowadzonych przez Bank, nie ponosząc przy tym opłat związanych z zamknięciem Umowy. Brak sprzeciwu Posiadacza rachunku wobec proponowanych zmian, ww. terminie, uznaje się za wyrażenie na nie zgody.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Banku.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca od 01.04.2020r.

Tabela oprocentowania – obowiązująca od 01.04.2020r.

Tłumacz / Translate / Перекладач