Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie wprowadza zmiany do:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem postanowień określonych w § 2 ust. 1 pkt 31 i 77 oraz w § 86 i 88, które to zapisy obowiązują od dnia 10 maja 2021r;
  2. Regulaminu kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Wprowadzone zmiany podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank BPS za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych zaktualizowano zapisy dotyczące nowej bankowości elektronicznej EBO w zakresie środków dostępu oraz sposobów autoryzacji dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej i mobilnej oraz dodano zapisy dotyczące zasad bezpieczeństwa korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Jednolite teksty w/w Regulaminów z uwzględnieniem zmian, znajdą  Państwo poniżej oraz w zakładce „Regulaminy i Dokumenty”.

Nowy „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Nowy „Regulaminu kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym w Szczytnie”.

Tłumacz / Translate / Перекладач