Wskaźnik referencyjny – BMR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, dalej, „BMR”, ustanawia nowe standardy w zakresie opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na obszarze Unii Europejskiej.
Przepisy BMR wprowadzają m.in. nową kategorię podmiotów nadzorowanych – administratorów wskaźników referencyjnych – którzy będą musieli spełniać szereg wymogów w zakresie transparentności procesu wyznaczania wskaźników referencyjnych, zapobiegania konfliktom interesów oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej. BMR wprowadza dodatkowo m.in. szczegółowe wymogi dla wskaźników referencyjnych stóp procentowych, towarowych wskaźników referencyjnych oraz wskaźników referencyjnych danych regulowanych.
Wśród wskaźników referencyjnych, które na polskim rynku korzystają z okresu przejściowego znajdują się stawki WIBOR oraz WIBID. Oznacza to, że stawki te mogą być stosowane bez przeszkód w trakcie całego okresu przejściowego. Okres ten mija z końcem 2019 r lub z datą uzyskania bądź odmowy uzyskania zezwolenia/rejestracji jako administrator wskaźnika referencyjnego przez podmiot opracowujący te stawki.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 28 ust. 2 BMR Bank sporządza plan określający działania, które zostaną podjęte na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskazanego wskaźnika referencyjnego. Pierwszym etapem planu jest uzupełnienie wzorców umów kredytowych o zapisy dotyczące obowiązku informowania kredytobiorcy o zmianie wskaźnika referencyjnego.
Administratorem w/w wskaźników referencyjnych jest GPW Benchmark S.A.

Tłumacz / Translate / Перекладач