Kredyt dla Seniora

 • kredyt dla osób fizycznych osiągających dochód z tytułu emerytury lub świadczenia przedemerytalnego
 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania
 • minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł
 • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów i nie może przekroczyć:
  – 8 krotności otrzymywanej emerytury/świadczenia przedemerytalnego ustalanej na podstawie aktualnej decyzji o przyznaniu emerytury/świadczenia przedemerytalnego lub ostatniej decyzji o waloryzacji emerytury/świadczenia emerytalnego* oraz
  – kwoty  50.000,00 zł
 • na wniosek Klienta kwota kredytu może być podwyższona o:
  1)   prowizję bankową
  2)   koszty ubezpieczeń fakultatywnych
  3)   koszty związane z uruchomieniem kredytu
 • maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy
 • Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Bankiem indywidualnie, przy czym istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. i MACIF Życie TUW, które do kredytu oferowane jest w Banku.

Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu i ma charakter dobrowolny.

*W przypadku ubiegania się o kredyt przez więcej niż 1 osobę, do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się wysokość emerytury/świadczenia przedemerytalnego maksymalnie dwóch Wnioskodawców.