Kredyt Mieszkanie Dla Młodych

Kredyt Mieszkanie dla Młodych umożliwia uzyskanie rządowego dofinansowania do wkładu własnego przy zakupie nieruchomości mieszkalnej o następującym metrażu:

 • mieszkanie – max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci – 85 m2,
 • dom – max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci – 110 m2.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który w chwili składania wniosku:

 • nie przekroczył 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek osoby młodszej)*,
 • nie jest lub w przeszłości nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego*,
 • nie przysługiwało lub nie przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny*,
 • nie jest lub w przeszłości nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny*,
 • który planuje zakup nieruchomości mieszkanej, a cena jednostkowa m2 mieszkania lub domu nie przekracza limitu wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

*warunek ten nie dotyczy nabywców, którzy na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci

Program dofinansowania przeznaczony jest dla małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób niebędących w związkach małżeńskich (niezależnie od posiadania dzieci).
Cel kredytowania:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny lub wtórny), sfinansowanie wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej

Kwota kredytu:

 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 50% wartości zakupywanej nieruchomości
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 80% (LTV≤ 80%) wartości rynkowej nieruchomości, przy czym istnieje możliwość udzielenia kredytu w wysokości do 85% wartości rynkowej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że do czasu gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu będzie wyższy niż 80% wartości finansowanego przedsięwzięcia, stanowiącego cel kredytu, stosowana jest podwyższona marża zgodnie z Tabelą.Maksymalna kwota udzielanego kredytu wraz z dofinansowaniem wkładu własnego oraz pozostałym wkładem własnym Kredytobiorcy nie może przekroczyć 100% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Okres kredytowania:

 • od 15 do 30 lat
 • wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
 • możliwość do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału kredytu

Zabezpieczenie:

Podstawowymi, obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi;
 • wskazanie Banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:
  1. kwota kredytu przekracza 80.000 PLN,
  2. suma wieku najstarszego Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat i
  3. Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny);
 • cesja wierzytelności z umowy zobowiązującej do ustanowienia i przeniesienia prawa własności nieruchomości (zabezpieczenie stosowane w przypadku kredytowania niezakończonej inwestycji);
 • cesja z rachunku powierniczego prowadzonego dla inwestycji, z której zakupywana jest nieruchomość w przypadku inwestycji realizowanych po 28 kwietnia 2012 r.;
 • cesja praw z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, gdy inwestor zastępczy zapewnił Kredytobiorcy jedną z tych gwarancji;
 • nieodwołalne w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże na wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku;
 • w przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie hipoteki przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić przejściowe zabezpieczenie kredytu, które może stanowić:
  1) poręczenie według prawa cywilnego przez osobę spełniającą warunki wymagane przez Bank dla Kredytobiorcy,
  2) kaucja pieniężna,
  3) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
  4) ubezpieczenie pomostowe.
  Zabezpieczenia przejściowe zostaną zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych placówek: w Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie, Kolnie, Lipowcu, Olsztynie, Pasymiu, Purdzie, Świętajnie oraz Wielbarku.

Tłumacz / Translate / Перекладач