Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych

Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych pozwala uzyskać dofinansowanie NFOŚIGW, którego wysokość uzależniona jest od uzyskanego Efektu Ekologicznego, mierzonego wskaźnikiem EUco i wynosi:

 • w przypadku domów jednorodzinnych:
  • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto,
  • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto,
 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
  • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto,
  • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Cel kredytowania:

 • budowa domu jednorodzinnego realizowana systemem gospodarczym przez Kredytobiorcę
 • inwestycja mieszkaniowa realizowana przez inwestora zastępczego:
  • budowa / zakup nowego domu jednorodzinnego,
  •  zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinny
 • możliwość zrefinansowania kosztów:
  • zadatku/ zaliczki poniesionych na rzecz zbywcy nieruchomości – w wysokości 10% kosztu Przedsięwzięcia
  • notarialnych, tj. zawarcia aktu notarialnego (opłaty sądowe, taksa notarialna itp.)
  • projektu budowlanego
  • weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego

Kwota kredytu:

 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 80% (LTV≤ 80%) wartości rynkowej nieruchomości, przy czym istnieje możliwość udzielenia kredytu w wysokości do 90% wartości rynkowej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że do czasu gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu będzie wyższy niż 80% wartości finansowanego przedsięwzięcia, stanowioącego cel kredytu, stosowana jest podwyższona marża zgodnie z Tabelą.

Okres kredytowania:

 • od 5 do 30 lat
 • wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
 • możliwość do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału kredytu

Zabezpieczenie:

Podstawowymi, obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

 • cesja praw na Bank z Dotacji jaka przysługuje Kredytobiorcy;
 • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu. Przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu musi stanowić nieruchomość na zakup lub budowę której Bank udziela kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi;
 • wskazanie Banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – w przypadku, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:
  1. kwota kredytu przekracza 80.000 PLN,
  2. suma wieku najstarszego Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat i
  3. Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny);
 • cesja wierzytelności z tytułu nakładów wniesionych przez Kredytobiorcę tytułem wnoszonego wkładu budowlanego na Bank wraz z przedstawieniem potwierdzenia przyjęcia do wiadomości ww. cesji przez dewelopera (zabezpieczenie stosowane w przypadku kredytowania niezakończonej inwestycji);
 • cesja z rachunku powierniczego prowadzonego dla inwestycji, z której zakupywana jest nieruchomość w przypadku inwestycji realizowanych po 28 kwietnia 2012 r.;
 • cesja praw z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, gdy inwestor zastępczy zapewnił Kredytobiorcy jedną z tych gwarancji;
 • nieodwołalne w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże na wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku;
 • w przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie hipoteki przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić przejściowe zabezpieczenie kredytu, które może stanowić:
  1) poręczenie według prawa cywilnego przez osobę spełniającą warunki wymagane przez Bank dla Kredytobiorcy,
  2) kaucja pieniężna,
  3) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
  4) ubezpieczenie pomostowe.
  Zabezpieczenia przejściowe zostaną zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych placówek: w Szczytnie, Biskupcu, Dźwierzutach, Jedwabnie, Kolnie, Lipowcu, Olsztynie, Pasymiu, Purdzie, Świętajnie oraz Wielbarku.

Tłumacz / Translate / Перекладач