Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Cel kredytowania:

 • dowolny (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu

Kwota kredytu:

 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 zł
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz kwoty 5 mln zł

Okres kredytowania:

 • od 1 roku do 15 lat
 • wiek Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 75 lat
 • możliwość do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału kredytu

Zabezpieczenie:

Podstawowymi, obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenie kredytu;
 • weksel własny in blanco Kredytobiorców;
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi;
 • wskazanie Banku jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – w przypadku gdy spełnione są łącznie trzy warunki:
  1. kwota kredytu przekracza 80.000 PLN,
  2. suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat i
  3. Kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny);
 • w przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie hipoteki przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić przejściowe zabezpieczenie kredytu, które może stanowić:
  1) poręczenie według prawa cywilnego przez osobę spełniającą warunki wymagane przez Bank dla Kredytobiorcy,
  2) kaucja pieniężna,
  3) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
  4) podwyższenie marży kredytu.
  Zabezpieczenia przejściowe zostaną zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Wypłata kredytu realizowana jest w formie bezgotówkowej na rachunek Kredytobiorcy prowadzony w Banku lub jako przelew do innego banku lub też wypłatę gotówkową w przypadku braku rachunku.

Tłumacz / Translate / Перекладач