Avist’a w złotych

Rachunki płatne na każde żądanie w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową służą do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza konta za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Rachunki prowadzone są w złotych polskich.
  • Wpłaty na rachunek a’vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
  • Do rachunku można ustanowić Pełnomocnika.
  • Właściciel książeczki może dokonać cesji książeczki tj. przeniesienia swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby.
  • Bank dokonuje kwartalnej kapitalizacji odsetek.
Tłumacz / Translate / Перекладач