Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – POL-IKZE to rachunek oszczędnościowy przeznaczony do dobrowolnego gromadzenia środków na dodatkową emeryturę.  

     
Korzyści z IKZE:

 • ulga podatkowa (PIT) – wpłaty na POL-IKZE dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania w deklaracji PIT;
 • brak podatku „Belki”- gromadzenie środków bez podatku od dochodów kapitałowych;
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • swoboda wyboru czasu rozpoczęcia oszczędzania (ważne, aby wnosić wpłaty przez co najmniej 5 dowolnych lat),
 • elastyczność wysokości i częstotliwości wpłat w ramach rocznego limitu*,
 • pełen dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie oszczędzania,
 • dziedziczenie środków – brak podatku od spadków i darowizn;
 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

*Limity wpłat w roku 2023

 • 12 483 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (1,8- krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok);
 • 8 322 zł dla osób nie prowadzących pozarolniczej działalności (1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok).

Dla Kogo POL-IKZE:

 • Umowę o otwarcie i prowadzenie POL-IKZE może zawrzeć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKZE może być tylko jedna osoba.

 Warunki otwarcia POL-IKZE:

 • Złożenie wniosku o otwarcie rachunku POL-IKZE.
 • Złożenie oświadczenia o nie gromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej lub o zgromadzonych środkach IKZE w innej instytucji finansowej podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona wypłaty transferowej.
 • W przypadku posiadania IKZE – złożenie oświadczenia, że Klient dokona wypłaty transferowej podając jednocześnie nazwę instytucji finansowej.
Tłumacz / Translate / Перекладач