Indywidualne Konto Emerytalne – POL-IKZE to rachunek oszczędnościowy przeznaczony do dobrowolnego gromadzenia środków na dodatkową emeryturę.       
Korzyści z IKZE:

 • uzyskanie ulgi podatkowej,
 • gromadzenie środków bez podatku od dochodów kapitałowych,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • swoboda wyboru czasu rozpoczęcia oszczędzania (ważne, aby wnosić wpłaty przez co najmniej 5 dowolnych lat),
 • dowolność wysokości częstotliwości wpłat w ramach rocznego limitu*,
 • pełen dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie oszczędzania,
 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

* 1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Maksymalna kwota środków wpłacana w 2022 roku, do której przysługuje zwolnienie podatkowe wynosi 7.106,40 zł.

Dla Kogo POL-IKZE:

 • Umowę o otwarcie i prowadzenie POL-IKZE może zawrzeć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16lat.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKZE może być tylko jedna osoba.

 Warunki otwarcia POL-IKZE:

  • Złożenie wniosku o otwarcie rachunku POL-IKZE.
  • Złożenie oświadczenia o nie gromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej lub o zgromadzonych środkach IKZE w innej instytucji finansowej podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona wypłaty transferowej.
  • W przypadku posiadania IKZE – złożenie oświadczenia, że Klient dokona wypłaty transferowej podając jednocześnie nazwę instytucji finansowej.
Tłumacz / Translate / Перекладач